som flykting?

En flykting är en person som i sitt hemland har råkat ut för förföljelse på grund av sin etniska tillhörighet, religion, nationalitet, samhällsgrupp eller politiska åsikter och har därför varit tvungen att söka skydd.
En kvotflykting är en person som av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) beviljats status som flykting och personen anländer till landet inom ramen för statens fastställda flyktingkvot. I Finland fastställs mottagningskvoten årligen av staten. År 2017 är Finlands flyktingkvot 750 personer. Kvotflyktingarna kommer oftast från flyktingläger.

Inrikesministeriet

Migrationsverket

Valet av kvotflyktingar

Mottagning och integration av flyktingar i Vasa

Mottagning av flyktingar i Korsholm

Flyktingbyrån i Vörå

Integration av invandrare i K5

Röda korset

Mottagning av asylsökande och flyktingar
Frågor och svar
 

Flyktingrådgivningen

Begrepp och definitioner

Statistikcentralen
Migrationsverket
Röda korset

 

Migrationsverkets statistik