Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -hanke

Hankkeen rahoittaja ja yhteistyökumppanit

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja hallinnoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä eli kunnat Närpiö, Kristiinan kaupunki, Korsnäs, Maalahti ja Kaskinen sekä Pietarsaaren seutu eli kunnat Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy ja Pietarsaari. Yhteistyö rakentuu alueella jo aikaisemmin tehtyyn kansallisestikin merkittävään kotouttamistyöhön ja sen vahvaan, kansallisesti arvostettuun osaamiseen.

Mikä Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi – hanke on?

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -hanke on maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta edistävä yhteistyö- ja kehittämisprosessi. Hankkeen toimet perustuvat nykytilakartoituksessa esille tulleisiin Pohjanmaan kotouttamisen tarpeisiin. Alueen tarpeiden lisäksi hankkeen toiminta nojaa maahanmuuttajien tarpeisiin, mutta myös heidän voimavaroihinsa. Keskeisiä kehittämisen keinoja ovat osallisuutta ja työllisyyttä edistävien toimijoiden strategisen yhteistyön vahvistaminen ja hallintorajat ylittävä, tavoitteellisesti maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta edistävä kumppanuus. Suunnitelmallisella osaamisen monimuotoisella vahvistamisella koulutuksin, työpajoin, vertaiselta oppimalla ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä on vahva sijansa hankkeessa.

Miksi alueellista kumppanuutta tarvitaan?

Maahanmuuttajan hyvä kotouttaminen ja kotoutuminen ovat hallinto- ja sektorirajat ylittävää toimintaa, joka edellyttää onnistuakseen useiden eri toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Tutkimukset osoittavat, että kotouttamisen suurimpia haasteita ovat palvelujen sirpaleisuus ja koordinoimattomuus, niiden oikea-aikaisuus ja yksilöllisten tavoitteiden mukaan kohdentuminen. On osoitettu, että jonkin yksittäisen ryhmän asiakaslähtöisyyden ja palvelukokonaisuuksien kehittämisestä hyötyvät parhaimmillaan välillisesti myös monet muut asiakasryhmät. Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi – hankkeen toiminta kohdentuu kotouttamislainsäädännön kaikille kolmelle polulle. Kaikilla kolmella kotoutumisen polulla osallisuus ja työllisyys on liitetty tiiviisti yhteen. Osoittavathan useat tutkimukset, että maahanmuuttajien osallisuus ja toimiminen paikallisyhteisössä sekä sosiaaliset suhteet ovat merkittäviä kotoutumista, hyvinvointia ja terveyttä ja siten myös työllistymistä edistäviä tekijöitä.

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -hanke kokoaakin yhteen alueellisia ja kansallisia resursseja mahdollisimman toimivan ja osallistavan alueellisen palvelukokonaisuuden vahvistamiseksi Pohjanmaalla. Tässä sovelletaan Pohjanmaalle hyvänä käytäntönä Skoonen alueellista kotoutumista edistävää yhteistoimintamallia. Siinä laajapohjaisella ja monimuotoisella yhteistyöllä on onnistuneesti hyödynnetty maahanmuuttajien ja alueen toimijoiden resurssit yksilöllisten kotoutumisen mahdollisuuksien optimoimiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijatyön ja verkottumisen keinoin (esim. Innokylän virtuaalisessa kehittämisympäristössä) hyviä kokemuksia levitetään kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeessa, hankkeesta ja hankkeen tuella valmistuneita koonteja, raportteja, artikkeleja, kannanottoja ja tutkimustietoa kertyy jatkossa yhä enemmän tälle sivustolle.

Kehittämisprosessin yhteys ja kansalliseen kotouttamisohjelmaan ja - lainsäädäntöön

Jo todetusti hankkeen tukema Pohjanmaan alueellinen kehittämis- ja yhteistyöprosessi tukee osaltaan kotouttamislainsäädännön, kansallisen kotouttamisohjelman että Kansallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisohjelman (Kaste) valtakunnallista toimeenpanoa. Hanketoiminnot rakentuvat lainsäädännön kotoutumisen kolmen polun varaan painottaen nopean työllisyyden, osallisuuden ja eri toimijoiden yhteistyön tavoitetta.

Konkreetit hankkeen kehittämistoimet hakevat yhtymäkohtia kansallisiin ohjelmiin nivoen kotouttamistoimenpiteet vahvemmin osaksi yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikkaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden kehittämistä.