Alueellisen yhteistyön tavoitteet

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi – hankkeen tavoitteet maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi vuosien 2012 – 2013 aikana:

OSATAVOITE 1: Maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen

Verkotutaan keskeisten paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa ja otetaan käyttöön vaikuttavuuteen perustuvia hyviä käytäntöjä alkuvaiheen ohjauksen tehostamiseksi kotouttamislainsäädännön mukaisesti. Verkotutaan paikallisten ja alueellisten yrittäjien kanssa ja etsitään yhdessä keinoja työllistämisen esteiden poistamiseksi. Tiedotetaan yrittäjiä onnistuneista rekrytoinneista ja hyvistä käytännöistä liittyen osaavan maahanmuuttajatyövoiman rekrytointiin. Lisätään tietoisuutta maahanmuuttajista osaajina ja varteenotettavana työvoimana.

OSATAVOITE 2: Maahanmuuttajien osallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseksi otetaan käyttöön - soveltaen alueellisiin olosuhteisiin – pohjoismaisia, näyttöön perustuvia toimintamalleja. Tämä on tiivistä yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden ja koulutuksen vastuutahojen kanssa.

Tärkeää on, että maahanmuuttajat voivat eri tavoin osallistua ja vaikuttaa, mutta myös ottaa vastuuta heitä koskevista asioista. Puhutaankin laajemmin ja pohjoismaisiin käytäntöihin viitaten ns. osallisuudenpolitiikasta osana yhteiskunta- ja hyvinvointipolitiikkaa. Vaasan kaupunki ja erityisesti sen sosiaali- ja terveystoimi ovat tässä suunnannäyttäjiä ja tekevät arvokasta pioneerityötä myös koko maan mittakaavassa yhdessä Jyväskylän kanssa. Osallisuudenpolitiikka voi siirtyä myös osaksi alueellista toimintaa, mikäli vuonna 2013 valmisteltavassa aiesopimuksessa Pohjanmaalla halutaan siihen sitoutua.

Järjestöjen rooli kotoutumisen edistäjänä on useissa tutkimuksissa todettu ensiarvoisen tärkeäksi osallisuutta vahvistettaessa. Järjestöjen ja julkisen välistä yhteistyötä voidaankin edistää niin ikään yhteistoimintasopimuksella. Jo tähän mennessä tavoitteeksi on nimetty julkisen ja järjestöjen välisen yhteistyön parantaminen sekä systematisointi ja siten kansalaisyhteiskunnan että kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen. Kyse on mittavasta hyvinvoinnin resurssista, onhan useassa tutkimuksessa todettu osallisuuden ja Pohjanmaalle tyypillisen sosiaalisen pääoman edistävän hyvinvointia, terveyttä ja sen osana mielenterveyttä.

OSATAVOITE 3: Alueellisen aiesopimuksen valmistelu

Hankkeen ohjausryhmä työstää alueellisen maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta edistävän aiesopimuksen pääsisällön. Aiesopimuksen linjausten ja sisällön työstäminen käynnistyy konkreettisesti hankkeen ohjausryhmän toimesta helmikuussa 2013 edeten laajempiin aiesopimusta käsitteleviin yhteistyökokouksiin ja muuhun tarvittavaan valmisteluun. Sopimus on yleisluoteinen raamisopimus, joka viedään asianmukaiseen päätöksentekoon ja viranomaiskäsittelyyn eri tahoille. Hankkeen rooli on olla tässä vain mahdollistajana.