Konkreettiset alueellisen kehittämisen askeleet vuonna 2013

Hankkeen toiminnassa korostuu vuonna 2013 alueellisen yhteistyösopimuksen ja toimintamallin räätälöinti Pohjanmaalla soveltaen skoonelaisia hyviä käytäntöjä. Myös osaamisen vahvistaminen, verkottuminen ja vaikuttaminen ovat avainsanoja. Keskeiset toiminnot vuonna 2013 ovat seuraavia:

1. Vahvistetaan alueellista yhteistyötä verkottumalla

Työ etenee konsultoimalla keskeisiä toimijatahoja ja työstämällä verkostoanalyysi lainsäädännön polkujen mukaisesti. Tarkoituksena on tunnistaa alueen vahvuuksia tukeutuen ennakoivaan tietoon sekä levittää verkostoissa olevia hyviä käytäntöjä. Lisäksi tehdään verkostoja kokoavia, mallintamiseen perustuvia prosessikuvauksia maahanmuuttajien kotoutumisen poluista ja niiden toimijoista keskeisine toimintoineen. Tätä varten hankeen ohjausryhmän tuella nimetään keskeiset yhteistyötoimijat paikallis- ja aluetasolla. Nämä ja maahanmuuttajat määrittelevät Pohjanmaan alueen painopisteet maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta edistävälle yhteistyölle ja valikoivat vaikuttavia toimintakäytäntöjä.

2. Työstetään verkkotyöväline alueen toimijoiden käyttöön

Nykytilakartoituksen ja sen analyysin keinoin, verkostojen kokoamisen ja kootun tiedon perusteella jatketaan sähköisen työvälineen rakentelua nettiin. Kehittämistyön tukena hyödynnetään alueellista, kansallista ja pohjoismaista osaamista. Työn ensimmäinen vaihe valmistuu joulukuussa 2013. Sähköisessä työkalussa painopisteenä on vaikuttaviksi osoittautuneiden työkäytäntöjen jäljittäminen ja valinta niin, että priorisoidaan Pohjanmaan alueen tarpeita maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi. Koulutus ja työpajatyöskentely tukevat tavoiteltavaa osaamisen vahvistamista.

Sähköisen työvälineen avulla myös seurataan ja kerätään tietopankkiin normi-, arviointi-, seuranta- ja tutkimustietoa maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden kehittymisestä.

3. Tuetaan yhtenäistä alkuvaiheen ohjausta

Vuonna 2013 määritellään yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa seuraavat askeleet yhtenäisen alkuvaiheen ohjauksen toimintatavan kehittämiseksi. Pohjanmaalle soveltuvan, hyvän toimintamallin käyttöönottamiseksi tarvitaan osaamisen vahvistamista. Tätä varten järjestetään koulutuskokonaisuus yhteistyössä alueellisten ja kansallisten asiantuntijoiden, oppilaitosten ja kehittäjien kanssa.

4.Valmistellaan alueellista kumppanuussopimusta

Käynnistetään alueellisen aiesopimuksen valmistelu saatujen kokemusten, nykytilakartoituksen ja muun tiedonkeruun pohjalta. Sopimusta valmistellaan ohjausryhmän tuella valtion, alueiden, kunnan ja järjestöjen sekä muiden keskeisten yhteistyötoimijoiden kanssa. Sopimuksen valmistelussa ja räätälöinnissä Pohjanmaan tarpeisiin hyödynnetään Skoonen RÖK-mallin ja eteläisen Suomen aiesopimuksen tuottamia kokemuksia. Näin hanke tukee osaltaan maahanmuuttajien/kuntalaisten tarpeista lähtevän palvelukokonaisuuden kehittämistä. Tämä on myös Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (Kaste) keskeisiä tavoitteita yhdessä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen kanssa. Hankeen toimet ovatkin osa Kaste-ohjelman valtakunnallista toimeenpanoa.