Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sen kansalliset tehtävät Vaasassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansalliset tehtävät Vaasassa ovat:

  1. Mielenterveyden edistäminen
  2. Maahanmuuttajien integraation tukeminen

Kesäkuussa 2009 STM:n päätöksellä Vaasaan sijoittuneen kansallisen maahanmuuttajien integraatiota tukevan tehtävän lähtökohtana ovat eri maahanmuuttajaryhmät: turvapaikan hakijat, pakolaiset, työperäiset maahanmuuttajat yksilöinä ja perheinä. Tehtävä sijoittuu THL:n sosiaali- ja terveyspalvelut toimialalle, jolloin keskeisenä tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen sellaisiksi, että ne vastaisivat myös maahanmuuton ja monikulttuurisuuden niille asettamaa tilausta.

Maahanmuuttajien integraation tukemiseksi keskeiset kansalliset kehittämisohjelmat kuten vuoteen 2015 ulottuvat Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma (Kaste) ja siihen liittyen Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma (Mieli) ovat THL:n Vaasan toimipaikan konkreetteja keinoja kansallisessa informaatio-ohjauksessa ja asiantuntijatuessa. Maahanmuuttajien integraatiota edistetään myös monialaisilla tutkimuksilla ja arviointitiedolla.

THL:n Vaasan toimipaikassa on valittu seuraavat kolme strategista linjausta maahanmuuttajien integraation tukemiseksi:

  1. Koota tietoa maahanmuuttajia koskevista kansallisista ja kansainvälisistä
    (etenkin NVC- yhteyden tukemana pohjoismaisista) hyvistä ja näyttöön perustuvista käytännöistä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja levittää tietoa näistä käytännöistä.
  2. Edistää asiantuntijatyön keinoin maahanmuuttajien osallisuutta ja ehkäistä
    ulkopuolisuutta kiinnittäen erityisesti huomiota maahanmuuttajien mielenterveyden edistämiseen.
  3. Perustaa ja koordinoida maahanmuuttajatyön ja monikulttuuristen hyvinvointipalvelujen kansallista verkostoa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tässä keskeistä on yhteistyö osaamiskeskusten, tulevien opetusterveyskeskusten ja Hyvien käytäntöjen - verkostojen sekä Kuntaliitossa kehitettävän Innokylän ja Inno-opiston kanssa.

Maahanmuuttajien integraatiota on tuettu jo viime vuosina muotoutuneissa pohjoismaisissa asiantuntijaverkostoissa (lukuisat hankkeet, seminaarit ja yhteistyöfoorumit pohjoismaisen NVC:n kanssa) yhdessä alueellisten ja THL:n ja muiden kansallisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Maahanmuuttajien osallisuutta edistetään kehittämisen ja tutkimuksen keinoin SOLID VOICE-hankkeessa ja myös vuonna 2013 käynnistyvässä Solid Youth –hankkeessa. Yksi hanketyöskentelyn keskeinen yhteistyökumppani on jo vuosien ajan ollut Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja osaamisen keskittymä eli BoWer-verkosto ja sen tutkimuksellisena toimijana Vaasan yliopisto ja sosiaali- ja terveyshallintotiede.