Förbigå menyn
Lapsi kirjoitustehtävän kanssa koulussa

Vård av barn och undervisning

VASA - Vård av barn och undervisning

Varje barn har rätt till småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.

I Vasa kan din familj få stöd för ditt barns tillväxt och lärande av yrkeskunniga. Grundläggande utbildning är gratis allmän utbildning, och varje barn som bor i Finland har läroplikt.
När du flyttar till Vasa, kan du välja antingen finska eller svenska som andraspråk och inlärningsspråk för ditt barn.

I grundutbildningen kommer ett barn att gå förberedande utbildning i ungefär ett år innan det går över till sin närmaste lokala skolklass. Om din familj tänker stanna i Vasa en kortare tid, finns det också möjlighet att låta ditt barn gå i engelskspråkig undervisning. För yngre barn är det möjligt att delta i engelskspråkig småbarnspedagogik.

Familjeledigheter och förmåner

När en familj får ett nytt barn, har föräldrarna rätt till familjeledighet, vilket betyder ledigt från arbetet. Arbetsgivaren ska meddelas om detta i tid, senast två månader (2 mån) före barnets beräknade födelsetid. När barnet föds och växer, har föräldrarna rätt till olika förmåner som FPA betalar.

Familjeledighetstiden består av följande delar:

 • moderskapsledighet
 • faderskapsledighet
 • föräldraledighet
 • vårdledighet

Vård av barn hemma

Finns ett barn under 3 år i din familj, kan barnet skötas hemma.  FPA betalar hemvårdsstöd, barnets mamma eller pappa sköter barnet hemma. Är barnet i kommunal dagvård, betalar FPA inget hemvårdsstöd.

Hemvårdsstöd betalas efter att föräldrapenningperioden är slut. Hemvårdsstödet ska ansökas hos FPA.

Barnfamiljer – lättläst  – kela.fi

InfoFinland: information om vård av barn hemma på 12 språk  Stöd för vård av barn hemma – InfoFinland

 

Dagvård

Dagvård, som också kallas småbarnspedagogik, är avsedd för barn under skolåldern. I Finland erbjuder kommunerna småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård och i privata daghem.

Inom dagvården ordnas mångsidiga aktiviteter, till exempel lekar, fysisk aktivitet, utevistelse, musik, pysslande och utflykter.

Barnet lär sig många viktiga färdigheter i dagvården. Dagvården är viktig särskilt när det gäller språkinlärning, om barnet inte har finska eller svenska som modersmål. Inom dagvården arbetar utbildade lärare i småbarnspedagogik och barnskötare.

Under dagen äter barnet tre måltider: morgonmål, lunch och mellanmål. Har barnet en specialdiet, ska du berätta om det för småbarnspedagogikläraren.

Inom dagvården tas hänsyn till familjens religion eller livsåskådning.

Du hittar mer information om dagvården på Vasa stads sidor.

Här hittar du mera information om daghemmen i Vasa.

Pieni tyttö kasvi kädessään

InfoFinland: information om dagvård

Undervisnings- och kulturministeriet: Information om småbarnspedagogik  finska | svenska | engelska

Utbildningsstyrelsen: Språkens rika värld -material och flerspråkig småbarnspedagogik

Ansök om dagvårdsplats för barnet

När barnet är ungefär nio månader, och föräldraledigheten tar slut, är det dags att besluta hur barnet ska skötas i fortsättningen. Det finns tre olika former av dagvård: kommunal dagvård, privat dagvård och familjedagvård.

 • Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken vid Vasa stad efter familjeledigheten. Då är barnet ungefär nio månader gammalt.
 • Du kan ansöka om en privat småbarnspedagogikplats aningen på ett privat daghem eller i familjedagvård eller hemma, där familjen anställer en vårdare.
 • Familjedagvård innebär att vårdaren sköter barnen i sitt eget hem.

Om barnet behöver dagvård (småbarnspedagogik), ska platsen ansökas i tid, senast 4 månader tidigare, eftersom det är kö till dagvården.

En ansökan om dagvård kan göras på nätet eller genom att fylla i en pappersblankett.

Du kan fylla i en elektronisk ansökan om

 • barnet har personbeteckning
 • vårdshavaren har en personbeteckning
 • föräldern har bankkoder eller mobil id

Då meddelas om dagvårdsplatsen skriftligt eller via e-post. Du kommer att bli uppringd om dagvårdsplatsen och då kommer man överens om hur och när vården inleds.

Kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning vid Vasa stad för mera information och handledning.

Barnens vårdavgifter

Dagvården är avgiftsbelagd. Föräldrarnas inkomster påverkar hur mycket dagvården kostar. För en familj med mycket små inkomster kan dagvården vara avgiftsfri.

När barnet börjar i dagvård, ska uppgifter om båda föräldrarnas inkomster (lönebesked eller beslut om arbetslöshetsdagpenning) lämnas in inom 2 veckor sedan vården börjat.

Läs mera om avgifterna på Vasa stads sidor.

Öppna och gratis klubbar för barn

Förskola/förskoleundervisning

I Finland är utbildningen högklassig och har god kvalitet. Alla lärare ända från småbarnspedagogiken är högskoleutbildade fackmänniskor inom pedagogik.

I Finland finns en lag som bestämmer att alla barn ska delta i förskoleundervisning under ett år innan läroplikten börjar. Förskoleundervisningen börjar vanligen för 6-åringar. Anmälan till förskolan sker vanligen i januari-februari. I förskolan lär man sig sådant som förbereder barnet för grundskolan.  Förskoleundervisningen räcker 4 timmar varje dag och kostar inget. I förskolan får barnen en gratis måltid. Förskoleundervisning arrangeras vanligen i ett daghem eller en skola. Behöver barnet som får förskoleundervisning, också dagvård, är dagvården avgiftsbelagd.

Utbildningsstyrelsen: information om förskoleundervisning finns på Skolstyrelsens sidor (oph.fi/sv)

InfoFinland: information om förskoleundervisning på 12 språk -InfoFinland

Förberedande undervisning för barn och unga

När ett barn flyttar från utlandet till Finland, kan barnet börja skolgången i en förberedande klass för invandrarbarn. Innan barnet kan börja i den egentliga grundläggande utbildningen, måste barnet kunna finska (eller svenska) tillräckligt bra.

Den förberedande undervisningen är avsedd för invandrarbarn som är i den ålder, då barn är skolpliktiga. Under den förberedande utbildningen lär sig barnen grundläggande kunskaper i finska (eller svenska). Undervisningen räcker 1-2 år eller kortare tid, vanligen ett år.

Efter detta flyttar barnet till en vanlig klass i den skola som ligger närmast barnets hem. Barnet börjar skolan på den klassnivå som bäst motsvarar barnets färdigheter.

Klasserna 1-9

Finland har läroplikt, vilket betyder att alla barn måste få grundläggande utbildning (grundskola). Läroplikten är inskriven i lagen.

När ett barn flyttar till Finland, borde familjen så fort som möjligt vara i kontakt med den grundläggande utbildningen. Genast efter inflyttningen ska barnet genomgå hälsogranskning innan barnet börjar skolan.

I Finland fullgör barnen vanligen läroplikten i grundskolan. Grundskolan består av det som tidigare kallades lågstadiet och högstadiet.  De lägre klasserna är klasserna 1-6 och de högre är klasserna 7-9. Grundskolan räcker vanligen 9 år: skolan börjar från klass 1 och slutar med klass 9.

I grundskolan får barnen och de unga undervisning i uppgifter och färdigheter som de behöver som vuxna i samhället. I skolan utvecklas barnet och den unga som människor och samhällsmedlemmar. Grundskolundervisningen är kostnadsfri. Efter grundskolan har den unga möjlighet att fortsätta studierna i yrkesskola eller gymnasium.

Skolor i Vasa

Utbildningsstyrelsen: uppgifter om grundläggande utbildning | Undervisningsstyrelsen (oph.fi/sv/)

InfoFinland: info om grundläggande undervisning

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i klasserna 1 och 2.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten i Vasa är avsedd för elever i klasserna 1 och 2 samt för elever inom specialundervisningen. Verksamheten är frivillig och avgiftsbelagd. En plats för barn inom morgon- eller eftermiddagsverksamhet ska sökas på förhand. Genom verksamheten försöker man minska den tid barnet är ensamt utan en närvarande vuxen före och efter skoldagen.

Skoltransporter

Skoltransport ordnas för en elev när skolvägen till närskolan är över 5 km. Transport ska också ordnas för en elev, när skolvägen med hänsyn till elevens ålder eller omständigheterna är alltför svår, farlig eller ansträngande. I Vasa ordnas transport för elever i förskoleundervisning och klasserna 1 och 2 om skolvägen är längre än 3 km.

Barn som deltar i morgon- eller eftermiddagsverksamhet får inte skoltransport. Transporten är endast avsedd för skoltiden. Transporten ordnas bara till elevens officiella adress, som finns antecknad i befolkningsregistret, även om barnet skulle ha delad vårdnad.

Wilma – elevförvaltningens nättjänst

Med hjälp av Wilma kan elever, lärare och föräldrar hålla kontakt med varandra. I Wilma kan du:

 • se barnets läsordning
 • sända och ta emot meddelanden från skolans personal
 • få informations som skolan skickar
 • meddela på morgonen, om barnet är borta från skolan på grund av sjukdom
 • få information om barnets prov, inlärning och frånvaro

Skolan ger barnets föräldrar koder för att kunna använda Wilma. Wilma kan användas med en webbläsare eller en mobilapplikation Det är viktigt att följa med Wilma regelbundet. Man kan be skolan om råd för att använda Wilma.