Förbigå menyn

Arbete och företagande

Arbete och företagande i Vasa

I Vasas internationella arbetsmiljö finns många arbetsmöjligheter till yrkeskunniga personer och experter.

Vasa stad on är den största arbetsgivaren i regionen med sina ca. 3500 arbetstagare på olika sektorer. Vi behöver konstant nya kunniga medhjälpare (kommunrekry.fi); unga sommararbetare, studerande vikarier, nyutexaminerade samt erfarna yrkesmänniskor i många utmanande uppgifter.

Vi ökar ideligen mångfalden bland personalen genom att fästa större uppmärksamhet vid rekrytering och sysselsättning av personer med olika bakgrund och olika livssituationer.

Vasaregionen är känd för sin energisektor, så energibranschen är ständigt i behov av experter. Utöver detta erbjuder Vasa många möjligheter för vårdpersonal och yrkesverksamma inom t.ex. förskolepedagogik.

Allmänt om arbetslivet i Finland

I Finland uppskattas pålitlighet, punktlighet och jämlikhet. Detta syns i all finländsk kultur och i arbetslivet.

Närmare information om den finländska arbetskulturen finns på sidorna InfoFinland på 12 olika språk.

I Finland bestämmer lagar och avtal vad som är arbetstagarens rättigheter och skyldigheter. Genom lagar bestäms bl.a. arbetstider, semestrar, lön under sjukdom och villkor för uppsägning. I lag bestäms också om minimilöner, vilket innebär hur mycket lön som åtminstone måste betalas.

Sysselsättningstjänster och integration

Sysselsättningstjänsterna är till både för arbetssökande och arbetsgivare. Blir du arbetslös, hjälper TE-byrån dig med att söka ett nytt arbete eller att ansöka om utbildning. Dessutom får du råd och handledning om hur man grundar ett eget företag. TE-byrån har integrationstjänster för det tidiga skedet avsedda särskilt för invandrare och de är bland andra:

 • handledning och rådgivning för invandrare
 • preliminär bedömning
 • integrationsplan
 • integreringsutbildning

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

I FINLAND HAR ARBETSTAGAREN RÄTT TILL:

 • avtalsenlig lön och andra minimikrav
 • det skydd som lagar och avtal ger
 • facklig anslutning
 • en sund och säker arbetsmiljö

ARBETSTAGAREN ÄR SKYLDIG ATT:

 • utföra sitt arbete omsorgsfullt
 • iaktta överenskomna arbetstider
 • följa arbetsledningens anvisningar
 • inte delta i verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens
 • inte avslöja affärs- och yrkeshemligheter
 • ta hänsyn till arbetsgivarens bästa

Källa: InfoFinland – arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Om du är arbetslös, ska du registrera dig som klient hos TE-tjänsterna. Gör detta via tjänsten Mina e-tjänster (fi: Oma Asiointi), om du har nätbankskoder, mobil id eller personkort med chip. För att anmäla dig via nättjänsten måste du gå igenom flera steg.  Gå igenom alla steg noggrant, så att din arbetsansökan är i kraft. Om din arbetsansökan avbryts, avslutas din rätt till arbetslöshetsförmån.

Läs mera på Jobbmarknads sidor.

Om du just har flyttat till Finland och inte bor här temporärt (t.ex. med uppehållstillstånd för studier), och du ännu inte har nätbankskoder, kan du fylla i den här blanketten som nämns här. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande också genom att ringa (om du också har varit arbetslös arbetssökande tidigare) eller genom att besöka TE-byrån. När du går till TE-byrån första gången, ska du ta med dig:

 • pass eller ett intyg från polisen över att passet är tillfälligt beslagtaget
 • uppehållstillstånd
 • intyg från befolkningsregistret från magistraten eller FPA-kortet eller något annat dokument med vilket du kan bevisa att du har en finsk personbeteckning
 • arbetsintyg eller skolbetyg, som är översatta till finska, svenska eller engelska

TE-tjänster – Mina e-tjänster (mol.fi)

Anvisningar om anmälan för medborgare i EU- eller EES-länder – TE-tjänster

Anvisningar om anmälan för medborgare i andra länder – TE-tjänster

Telefontjänst för privatpersoner – TE-tjänster

Att söka jobb och jobbansökan

Alla arbetsplatser i Finland som är lediga att sökas hittas på TE-tjänsternas webbsidor.

Men i Finland finns också många ”gömda arbetsplatser” och för dem är det bra att ha kontakter. Det bästa sättet att hitta de här arbetsplatserna är genom socialt nätverkande med dem som bor på platsen.

När du söker en arbetsplats/ett jobb, ska du vanligen skicka en jobbansökan och ditt CV eller en meritförteckning till arbetsgivaren. Skriv din ansökan och CV på samma språk som använts i arbetsplatsannonsen. Skriv en ny ansökan och uppdatera ditt CV varje gång du söker ett nytt jobb. Du kan också vara i direkt kontakt med arbetsplatsen, som du är intresserad av. Du kan lämna en öppen ansökan eller ringa arbetsgivaren, även om inga lediga platser står till buds. I din öppna ansökan ska du berätta om ditt kunnande och vilka slags uppgifter du kan göra.

Meningen med en jobbansökan är att väcka arbetsgivarens intresse, så att du får komma på arbetsintervju. I ansökan svarar du på de önskemål och krav som nämns i arbetsplatsannonsen. Betona det som är viktigt för arbetsuppgiften och ge konkreta exempel på ditt kunnande. En arbetsansökan är vanligen knappt en sida. Be att någon läser igenom och kontrollerar din ansökan.

Närmare uppgifter om bl.a. arbetsplatsansökan, arbetsintyg och studiebetyg, löneönskemål, erkännande av ditt kunnande och erkännande av din examen finns här. Jobbansökan och CV – InfoFinland

Källa: InfoFinland Jobbansökan och CV – InfoFinland

VASEK logo

Vasaregionens närings- och utvecklingsbolag VASEK har ett företags- och serviceregister, där du kan söka efter alla företag i regionen.

Meritförteckning eller CV

Ansioluettelossa eli CV:ssa kerrot osaamisestasi, työkokemuksestasi ja koulutuksestasi tiiviissä ja selkeässä muodossa. CV-malleja on erilaisia. Tutustu erilaisiin CV-malleihin ja rakenna itsellesi sopiva ansioluettelo. CV on yleensä 1-2 sivua pitkä.  

Voit lisätä CV:n alkuun yhteenvedon tai profiilin, jossa kuvailet taustaasi ja ydinosaamistasi muutamalla lauseella. Voit kertoa mitkä ovat työnhakusi tavoitteet tai mitä erityisosaamista sinulla on. Voit lisätä myös valokuvan itsestäsi. Lisätietoa CV:n tekemisestä löydät täältä.

I meritförteckningen eller i CV:t berättar du om dina kunskaper, arbetserfarenhet och utbildning kortfattat och klart. Det finns olika modeller för CV. Bekanta dig med olika CV-modeller och bygg upp en meritförteckning som passar dig. Ett CV är vanligen 1-2 sidor långt.

I början av CV:t kan du ha en sammanfattning eller profil, där du beskriver din bakgrund och kärnkompetens i några meningar. Du kan berätta vad målen med din jobbansökan är och vilka specialkunskaper du har. Du kan också ta med en bild av dig själv. Närmare uppgifter om hur man sammanställer CV:t finns här. Jobbansökan och CV – InfoFinland

Arbetsintervju

Det är bra att förbereda sig noggrant för jobbintervjun:

 • Bekanta dig med arbetsgivaren och företaget exempelvis via webbsidorna
 • Tänk efter vilken uppgift du har sökt och vad det stod i annonsen
 • Träna på att beskriva din kompetens genom att gå igenom din meritförteckning
 • Tänk på förhand ut vad arbetsgivaren kan tänkas fråga om och fundera på vad du ska svara.
 • Fundera på vilka frågor du har om jobbet och arbetsgivaren.

Mer info om jobbintervjuer hittar du på Tips för jobbsökning – TE-tjänster

Företagande och företagsrådgivning

När du vill grunda ett företag, fundera noga på om din affärsidé är bra.  Fundera också på om din  yrkeskunskap och erfarenhet är tillräcklig och planera hur du ordnar finansieringen. Kontakta företagsrådgivningen i din kommun. Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia ger råd när du vill starta ett eget företag. Företagsrådgivningen hjälper dig bland annat att gå igenom de olika företagsformerna, affärsidén, affärsplanen och ansökningen om startpeng samt med att göra etableringsanmälan. Rådgivningen avgiftsfri och konfidentiell.

De viktigaste stegen när man grundar ett företag:

 • Kom fram med en bra affärsidé
 • Gör upp en affärsplan
 • Ordna finansieringen
 • Välj företagsform
 • Ta reda på vilka tillstånd du behöver
 • Gör anmälan till handelsregistret och skattemyndigheten
 • Sköt om försäkringarna
 • Ordna bokföringen

På sidorna InfoFinland hittar du mer information om hur man grundar företag på 12 språk, om exempelvis företagsformer, affärsplanen eller finansieringen av företagsverksamheten.

En guide för nya företagare finns på 7 språk på Uusyrityskeskus hemsidor (Nyföretagscentrum)

Information om att vara företagare i Finland på olika språk (finska, engelska, ryska och estniska) finns på Arbetshälsoinstitutets hemsidor.

Fackförbund och arbetslöshetskassa

I Finland är största delen av arbetstagarna medlemmar i fackförbund inom sin egen bransch. Medlemskapet är dock frivilligt. Finländsk lagstiftning tryggar arbetstagarens rätt att höra till ett fackförbund. Fackförbundens uppgift är att försöka trygga sina medlemmars förmåner och rättigheter i arbetslivet. Fackförbundens medlemmar betalar medlemsavgift. Den är vanligen 1-2 % av lönen. Fackavgiften kan avdras i beskattningen.

Nyttan med att höra till ett fackförbund:

 • Fackförbunden tryggar dina förmåner och rättigheter.
 • Fackförbunden strävar efter att förbättra lönerna och anställningstryggheten för arbetstagaren.
 • Fackförbundet kan ge stöd via en förtroendevald vid tvister på arbetsplatsen.
 • Fackförbundet kan se råd och förhandlingshjälp.
 • Om du skulle bli arbetslös, kan du få arbetsrelaterad (grundar sig på lönen) dagpenning, som är bättre än den dagpenning som FPA betalar.

Om du inte hittar ett lämpligt fackförbund eller om du upplever att det inte passar dig, lönar det sig ändå att ansluta sig till en arbetslöshetskassa, som är öppen för alla.  En arbetstagare som är ansluten till en arbetslöshetskassa betalar medlemsavgift till arbetslöshetskassan medan hen  är i arbete. Medlemsavgiften är vanligen ca 70-100 euro per år. Om arbetet tar slut och du blir arbetslös, kan du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från kassan.  Det lönar sig att vara ansluten till en arbetslöshetskassa, eftersom den inkomstrelaterade dagpenningen är högre än det vanliga utkomstskyddet för arbetslösa.

Det är viktigt att du ansluter dig till arbetslöshetskassan genast du inleder din anställning.

På sidorna InfoFinland hittar du mer information om fackförbund.

Arbetarskydd

I Finland fäster man stor vikt vid arbetarskyddet. Arbetsgivaren ansvarar för att alla kan arbeta säkert.  Till arbetsgivaren hör att ordna introduktion för en ny arbetstagare på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är också skyldig att bekanta arbetstagarna med arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och lära dem rätta arbetsmetoder.

 • Syftet med arbetarskyddet är att minska och eliminera faror i arbetet.
 • Genom arbetarskyddet försöker man främja de anställdas hälsa, säkerhet och trivsel.
 • Arbetarskyddet är främst riktat mot arbetstagaren
 • Du kan t.ex. lämna in en anmälan om dåliga arbetsförhållanden eller dåligt bemötande till arbetarskyddet, men kontakta i första hand ditt eget fackförbund eller arbetslöshetskassan.

Källa: Arbetarskydd – InfoFinland

Skattekort

I Finland betalas olika slag av skatter. Den största delen av dem dras direkt av från lönen och för detta behöver du ett skattekort, som du ska ge vidare till arbetsgivaren.

InfoFinland Beskattning – InfoFinland

  Skatt –  Från utlandet till Finland

Arbetsavtal

Genom arbetsavtalet kommer arbetstagare och arbetsgivare överens om arbetet som ska utföras och om lönen för arbetet, också om andra förmåner och villkor som hör till jobbet. Arbetsavtalet gäller båda parterna. Det lönar sig alltid att göra arbetsavtalet skriftligt. Läs noga igenom arbetsavtalet innan du skriver under. Om du inte förstår avtalets villkor, ska du inte underteckna avtalet.

Arbetsavtal: Innehållet i arbetsavtalet – InfoFinland

Arbetsintyg

När arbetsförhållandet avslutas har arbetstagaren rätt att få ett arbetsintyg av arbetsgivaren. Du behöver arbetsintyget när du söker ett nytt jobb eller anmäler dig som arbetslös. I arbetsintyget står det hur länge arbetsförhållandet pågått och arbetsuppgifterna. Dessutom kan arbetstagaren be att arbetsgivaren skriver ett arbetsintyg, där det framgår varför arbetsförhållandet upphörde samt en bedömning av arbetstagarens arbetsfärdigheter och uppförande.

Arbetsintyg – InfoFinland

Sjukledighet

Om du blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall, har du rätt att vara borta från arbetet. Du ska genast meddela förmannen på din arbetsplats om du blir sjuk. Arbetsgivaren kan begära ett läkarintyg av dig om insjuknandet eller olycksfallet.

Arbetsgivaren är förpliktigad att betala lön under sjukledigheten. Om din anställning har fortsatt över en månad innan du blev sjuk eller drabbades av olycksfallet, får du full lön åtminstone för insjuknandedagen och nio dagar efter den. Om du inte kan återvända till arbetet efter den här sjukfrånvaron, kan du anhålla om sjukdagpenning från FPA, om du omfattas av sjukförsäkringen i Finland.

Källa: Om du blir sjuk – InfoFinland

Problemsituationer

Ifall du har en problemsituation på din arbetsplats ska du först diskutera med din förman. Hjälper inte det, ska du kontakta den förtroendevalda på arbetsplatsen eller ditt eget fackförbund. Du kan också kontakta arbetarskyddsmyndigheten. Frågor och svar som berör problemsituationer i arbetslivet och mer information finns på sidorna Problem i arbetslivet – InfoFinland.

Arbetarskydd: Telefonrådgivning – (tyosuojelu.fi)

Arbetspraktik

På arbetspraktik får du öva på det du lärt dig i dina studier i det verkliga arbetslivet.

Om du inte har avlagt en yrkes- eller universitetsexamen, och du istället vill lära dig genom arbetet, kan du titta på alternativ såsom lärlingsutbildning eller lönesubvention.

Sommarjobb

Sommarjobb ska vanligtvis sökas redan mellan januari och mars månader, så var alert redan då gällande jobben. Du kan hitta många jobb genom jobbmarknaden.fi sidan. Vasa stad sysselsätter många unga under sommaren. Det finns sommarjobb i Vasa stad:

 • För 14-15 åringar
 • För 16-17 åringar och 18-29 åringar
 • För högskolestuderanden i åldern 18-29

Du kan få mer information om hur gammal du måste vara för sommarjobb och vilken typ av anställningsavtal du behöver upprätta med din arbetsgivare på Arbetarskyddsförvaltningens webbsida.