Förbigå menyn
En man och en kvinna står på gatan brevid en bil.

Att etablera sig i ett nytt land

Etablering i Finland

Bosättning och integrering i gemenskapen

I det här avsnittet har vi sammanställt en handbok om internationell rekrytering som projekterats av Rikta kursen mot Finland och koordinerats av Egentliga Finlands NTM-central. Handboken tar upp viktiga etapper i etableringen i ett nytt land, som arbetsgivaren bör känna till.

 

 

Etableringsprocessen

Etableringen börjar redan innan man kommer till Finland. Att flytta till Finland förutsätter både praktiska förberedelser och att man går igenom den formella invandrarprocessen. Helheten kan bestå av följande etapper: innan man kommer till Finland, när man kommer till Finland och när man bor i Finland och integreras.

Om helheten blir lyckad leder det sannolikt till hög motivation och ett starkare engagemang hos arbetstagaren och att denna vill etablera sig permanent i landet, vilket ger kommunen skatteinkomster, minskar på lång sikt företagets kostnader beroende på stor omsättning i personalen och förbättrar också livskraften i regionen i det stora hela.

Flyttning och bosättning. Tänk åtminstone på dessa!

Att flytta, bosätta sig, börja arbeta och bo i Finland förutsätter olika slags förberedande åtgärder. Åtgärderna varierar enligt många faktorer, t.ex. enligt landet man lämnar, den individuella situationen och den nya hemorten. Det är svårt att göra en komplett lista med åtgärder men åtminstone följande faktorer bör man tänka på.

I hemlandet:

 • Hurdana meddelanden till myndigheterna i hemlandet förutsätts i och med flytten till utlandet
 • Behöver du ta med dig översatta (och lagstadgade) dokument
 • Beakta också giltighetstiden för officiella dokument och förnya eventuellt passet redan i hemlandet
 • Skaffa uppgifter om Finland och om din nya hemort
 • Skaffa uppehållstillstånd
 • Gör researrangemang
 • Arrangemang efter inresan i det nya landet (hyresgaranti, avtalsparter i hyresförhållandet och varaktigheten i förhållandet)
 • Om din maka/make eller barn flyttar tillsammans med dig är det bra att ta reda på alternativ till småbarnspedagogik, skola och/eller sysselsättning.

När man kommer till Finland

 • Mottagning i Finland och vägledning till det nya hemmet
 • Hjälp med att komma till rätta i det nya boendet

Att etablera sig i Finland

 • Registreringar (myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, socialskydd)
 • Öppna bankkonto
 • Skattekort
 • Avtal som gäller boende (vatten, elektricitet, försäkring)
 • Kommunikation (internet, telefonanslutning)
 • Att förflytta sig (körkort, resekort, rutter)
 • Kommunal service (småbarnspedagogik, skolor, osv.)
 • Anmälningar som gäller familjemedlemmar

Att främja integrering

 • Handlednings- och rådgivningsservice
 • Introduktion i samhället
 • Familjestöd

Etableringstjänster

Ansvaret för att tillhandahålla etableringstjänster är en av de svåraste frågorna då det gäller internationell rekrytering. Det anställande företaget har inte nödvändigtvis kännedom om eller förståelse för betydelsen av etableringstjänster. Det personaltjänsteföretag som importerar arbetstagare har kanske inte heller kunskap om invandringsprocessen eller så kan man inte marknadsföra etableringstjänsterna för det anställande företaget. Man vill kanske också hålla priset för den importerade arbetstagaren rimligt och skäligt sett ur det anställande företagets synvinkel. Samhället som tar emot en ny invånare blir kanske inte informerat i tid, för att det skulle hinna ordna ens en del av etableringshelheten.

För detta behov har man tillsatt flera etableringsföretag också i Finland, som mot betalning erbjuder tjänster som bl.a. gäller uppehållstillstånd, stöd i myndighetsärenden, sökande av bostad och annan hjälp för etableringsskedet.

I vissa fall kan man också få offentligt stöd för etableringstjänster. Läs mer.

Väglednings- och rådgivningstjänster som stöder invandrare i vardagen

TNO-tjänster för invandrare (kunskap, vägledning och rådgivning) erbjuds av kommunerna och är gratis för invandrare. TNO-tjänsterna ger bl.a. vägledning och råd om

 • det finländska samhället
 • myndighetstjänster (polis, myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV), FPA, skattebyrån, TE-byrån)
 • social- och hälsovård
 • språkkurser och utbildningsmöjligheter
 • dagvård
 • regler som gäller arbete och arbetsrelaterad invandring
 • fritidsintressen
 • boende
 • den nya hemkommunen och de möjligheter den erbjuder

Genom väglednings- och rådgivningstjänsterna får du råd om nästan allt möjligt som kan gälla invandrarens vardag. Meningen med tjänsterna är att de ska hitta lösningar eller vägleda invandraren till rätt service.

Welcome Office Vasa