Förbigå menyn

Internationell arbetsgemenskap

Internationell arbetsgemenskap

Arbetsgemenskaper som internationaliseras är en resurs

I det här avsnittet har vi sammanställt grundläggande information om arbetsgemenskaper som internationaliseras och mångfaldigas kulturellt. Här hittar du också praktiska tips för hur man möter och leder mångfald i arbetsgemenskapen och hur man kan använda mångfald som en resurs.

Fördelar av en internationell arbetsgemenskap

I allt fler finländska företag arbetar representanter från flera kulturer och arbetsgemenskapen blir därför allt mera internationella.

Arbetsplatsen präglas då av drag från orten, arbetsplatsen och arbetstagarens kultur. Internationella och mångkulturella arbetsgemenskaper har många fördelar för organisationen i synnerhet om den leds på rätt sätt.

Olika slags människor för med sin nya tankemodeller. En mångkulturell arbetsgemenskap är ofta rikare och mera kreativ än andra arbetsgemenskaper i fråga om tankar, synsätt och kunnande. Mångkulturellheten kan förbättra företagets service och öka kundnöjdheten. Arbetstagaren känner t.ex. till vanorna hos sin egen kulturs kunder i fråga om produkter och tjänster.

Källa: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Arbetsredskap till stöd för förmän i mångkulturella arbetsgemenskaper

Moniosaa! En handbok för mångkulturella arbetsplatser

Denna handbok som riktas till förmän erbjuder konkreta tips på hur arbetsplatsen kan använda arbetstagarnas kunskaper på ett allt bättre sätt. På mångkulturella arbetsplatser behöver man utöver yrkeskunskaper också så kallad kompetens på arbetsplatsen, som växer fram ur en gemensam förståelse och ett gemensamt språk. Arbetsplatskompetensen avser delad förståelse för praxisen och de gemensamma arbetssätten på arbetsplatsen. I en mångkulturell arbetsgemenskap betonas utvecklingen av arbetsplatskompetensen på grund av arbetstagarnas varierande språkkunskaper och kulturella bakgrund.

I handboken finns blanketten Moniosaa! till stöd för förmannens arbete. Den hjälper förmannen att samtala med arbetstagaren om arbetsplatskompetensen och hur den ska utvecklas.

Källa: Handboken Moniosaa! En utvecklingsmodell för arbetsplatskompetensen på mångkulturella arbetsplatser | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

 

Arbetsgivarens handbok om mångfald
Handboken om Mångfald i arbetslivet som publicerats av arbets- och näringsministeriet ger kunskap, konkreta modeller och arbetsredskap för hur mångfald och inkludering kan främjas på arbetsplatserna. Handboken ska vara en hjälp när arbetsgivaren rekryterar invandrare antingen från Finland eller utlandet. Den ger också råd om hur man kan få arbetstagarna att engagera sig i en mångfaldiga arbetsgemenskaper.
Den interaktiva handboken konkretiserar de bäst fungerande sätten enligt forskningen att stöda mångfaldiga arbetsgemenskaper och kan användas av både privata och offentliga arbetsgivare. Du hittar handboken på den här länken: Handbok om mångfald i arbetslivet TEM by Nordic… – Flipsnack

Källa: En handbok om mångfald i arbetslivet och företagsträningar underlättar byggandet av arbetsgemenskaper som präglas av mångfald (statsrådet.fi)

 

Minneslista – Hur leder jag mångfaldighet?

 • Bemöt arbetstagarna som likställda – diskriminering är olagligt. Ett jämlikt, rättvist bemötande motiverar var och en att göra sitt bästa och stärka tilliten till arbetsgemenskapen.
 • Använd mångsidiga rekryteringskanaler, eftersom du då når ut till många slags grupper av arbetssökande.
 • Bedöm sökanden på basis av hens kunskaper vid rekryteringstillfället. Personens kön, ålder, invaliditet, sexuella läggning, religion eller etniska bakgrund begränsar inte förmågan att arbeta. Mångfald är i själva verket en resurs.
 • Förbered arbetssamfundet på förhand att ta emot en ny arbetstagare. Inskolningen är ömsesidig och går i två riktningar.
 • Planera uppgifterna och arrangemangen enligt arbetstagarens kunnande och handlingsförmåga tillsammans med arbetstagaren.
 • Kontrollera att arbetsplatsen har fria passager för arbetstagare och kunder. Fria passager för arbetstagare och kunder kan ofta åstadkommas med små förändringar.
 • Ta i utvecklingssamtalen upp ärenden som gäller likställdhet och jämställdhet på arbetsplatsen, t.ex. diskrimineringsfall och attityder.

Källa: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä ttk.fi 

Mångkulturella arbetssamfund

Mångkulturellhet i arbetssamfund kan ses som en möjlighet och en resurs i stället för som en utmaning. Utmaningar som mångkulturellhet för med sig kan övervinnas om hela organisationen beslutar sig för att främja tolerans och också visar tolerans.
Grunden för en mångfaldig arbetsgemenskap är lika behandling av alla arbetstagare. Förutsättningen för att dra nytta av mångfalden är att man förstår olikheter, godkänner och uppskattar dem. Förmännen och hela personalen har ansvar för att det uppstår en kultur på arbetsplatsen som tillåter olikheter och drar nytta av dem. Mångfald är en resurs som främjar verksamhetssätt och att servicen utvecklas.
Källa: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Verksamheten i en mångkulturell och internationell arbetsgemenskap främjas av

 • att man sätter värde på olikheter och har en så öppen interaktion som möjligt.
 • totalt förbud mot diskriminering eller rasism
 • att arbetsgemenskapen känner till varandras kulturella bakgrund (språk, religion, seder, politiska förhållanden)
 • språkkunskaper (också den dominerande kulturens representanter)
 • gemensamma arbetsanvisningar och regler: Vad är ett önskvärt och ett icke önskvärt beteende
 • god sammanträdespraxis och lämpliga metoder för informationsutbyte, apparater och programvara och förbindelser
 • att man vid gemensamma evenemang använder ett språk som alla förstår och säkerställer att väsentliga och viktiga saker har uppfattats på rätt sätt.

Källa: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)