Ohita valikko

Kansainvälistyvät työyhteisöt

kvtyöyhteisö

Kansainvälistyvät työyhteisöt voimavarana

Tähän osioon on koottu kansainvälistyvään ja kulttuurisesti moninaistuvaan työyhteisöön liittyvää perustietoa sekä käytännön vinkkejä ja linkkejä siihen, kuinka työyhteisössä kohdataan ja johdetaan moninaisuutta sekä kuinka moninaisuus voidaan valjastaa voimavaraksi.

Etua kansainvälisestä työyhteisöstä

Yhä useammalla suomalaisella työpaikalla työskentelee useiden kulttuurien edustajia ja työyhteisöt ovat siten entistä kansainvälisempiä.

Työpaikalla kohtaavat silloin paikallisen, työpaikan ja työntekijän edustaman kulttuurin piirteet. Työyhteisön kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta on organisaatiolle paljon etuja, etenkin kun sitä johdetaan oikein.

Erilaiset ihmiset tuovat mukanaan uudenlaisia ajattelumalleja. Monikulttuurinen työyhteisö on usein ajatuksiltaan, näkökulmiltaan ja osaamiseltaan muita työyhteisöjä rikkaampi ja luovampi. Monikulttuurisuus voi parantaa yrityksen palvelua ja lisätä asiakastyytyväisyyttä. Työntekijä esimerkiksi tuntee omaan kulttuuriinsa kuuluvien asiakkaiden tottumukset tuotteiden ja palveluiden suhteen.

Lähde: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Työkaluja esihenkilöille tueksi monikulttuurisille työpaikoille

Moniosaa!-opas monikulttuurisille työpaikoille

Tässä esihenkilöille suunnatussa oppaassa tarjotaan konkreettisia vinkkejä, joiden avulla työpaikka voi hyödyntää työntekijöiden osaamista entistä paremmin. Monikulttuurisilla työpaikoilla tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi ns. työpaikkaosaamista, jonka perustan muodostavat yhteinen ymmärrys ja kieli. Työpaikkaosaaminen tarkoittaa jaettua ymmärrystä työpaikan käytännöistä ja yhteisistä toimintatavoista. Monikulttuurisessa työyhteisössä työpaikkaosaamisen kehittäminen korostuu työntekijöiden vaihtelevan kielitaidon ja erilaisten kulttuuritaustojen takia.

Oppaassa on Moniosaa!-lomake esihenkilötyön tueksi. Se auttaa esihenkilöä keskustelemaan työntekijän kanssa työpaikkaosaamisesta ja sen kehittämisestä.

Lähde: Moniosaa! Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille -opas | Työterveyslaitos (ttl.fi)

 

Työnantajan monimuotoisuusopas


Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Työelämän monimuotoisuusopas antaa tietoa, konkreettisia malleja ja työkaluja siihen, miten monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta voi edistää työpaikoilla. Opas toimii apuna, kun työnantajat rekrytoivat maahanmuuttajia joko Suomesta tai ulkomailta. Se myös neuvoo, miten työntekijät saadaan sitoutumaan monimuotoisiin työyhteisöihin.
Interaktiivinen opas konkretisoi tutkimusten valossa parhaiten toimivia keinoja tukea monimuotoistuvia työyhteisöjä ja soveltuu niin yksityisille kuin julkisille työnantajille. Oppaan löydät tästä linkistä: Työnantajan monimuotoisuusopas TEM by Nordic… – Flipsnack

Lähde: Työelämän monimuotoisuusopas ja yritysvalmennukset helpottavat monimuotoisten työyhteisöjen rakentamista (valtioneuvosto.fi)

 

Muistilista – Miten johdan moninaisuutta?

 • Kohtele työntekijöitä yhdenvertaisina – syrjintä on lainvastaista. Tasapuolinen, oikeudenmukainen kohtelu motivoi jokaista tekemään parhaansa sekä lujittaa luottamusta työyhteisössä.
 • Käytä monipuolisia rekrytointikanavia, jolloin tavoitat monenlaisia työnhakijaryhmiä.
 • Arvioi rekrytointitilanteessa työnhakijaa hänen osaamisensa perusteella. Henkilön sukupuoli, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonto tai etninen tausta eivät rajoita työkykyä, päinvastoin monimuotoisuus on voimavara.
 • Valmenna työyhteisöä etukäteen uuden työntekijän vastaanottamiseen. Perehdytys on kaksisuuntainen, vuorovaikutteinen prosessi.
 • Suunnittele tehtävät ja niihin liittyvät järjestelyt työntekijän osaamisen ja toimintakyvyn mukaan yhdessä hänen kanssaan.
 • Tarkastele työpaikkaa esteettömyysnäkökulmasta sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta. Esteetön työympäristö ja palvelut voidaan saavuttaa usein pienilläkin muutoksilla.
 • Ota puheeksi kehityskeskustelussa työyhteisön yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä asioita esimerkiksi syrjintäkokemuksia ja asenteita.

Lähde: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

 

Monikulttuurisuus työyhteisössä

Monikulttuurisuus työyhteisössä voidaan nähdä haasteen sijaan mahdollisuutena ja voimavarana. Monikulttuurisuuden tuomat haasteet voitetaan, kun koko organisaatio sitoutuu suvaitsevaisuuden edistämiseen ja osoittaa sen.
Monimuotoisen työyhteisön lähtökohta on työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu. Monimuotoisuuden hyödyntäminen edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja arvostusta. Esimiesten ja jokaisen yksilön vastuulla on huolehtia siitä, että työpaikalle syntyy erilaisuutta salliva ja sitä hyödyntävä kulttuuri. Monimuotoisuus on voimavara, joka edistää toimintatapojen ja palveluiden kehittymistä.
Lähde: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)

Monikulttuurisen ja kansainvälisen työyhteisön toimintaa tukee

erilaisuuden arvostaminen ja mahdollisimman avoin vuorovaikutus

 • syrjivän tai rasistisen käytöksen ehdoton kielto
 • se, että työyhteisön jäsenet tuntevat toistensa kulttuuritaustan (kieli, uskonto, tavat, poliittiset olot)
 • kielitaito (myös valtakulttuuria edustavien kielitaito)
 • yhteiset toimintaohjeet ja säännöt: mikä on toivottavaa ja mikä epätoivottavaa käyttäytymistä
 • hyvät kokouskäytännöt ja sopivat tiedonkulun menetelmät, laitteet ja ohjelmistot sekä yhteydet
 • yhteisissä tilaisuuksissa kommunikointi pääsääntöisesti kielellä, jota kaikki ymmärtävät ja varmistus, että oleelliset ja tärkeät asiat on ymmärretty oikein.

Lähde: Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työyhteisössä – Työturvallisuuskeskus (ttk.fi)