Förbigå menyn
Opiskelija näppäilee tietokoneella

Utbildning

VASA -Utbildning

Utbildningen i Finland håller en hög nivå.  Skillnaderna mellan olika läroinrättningars inlärningsresultat är små, och i Finland anses det vara mycket viktigt med utbildning.

Var femte person du möter på gatan i Vasa är en studerande

I Vasa kan du finna skolor och utbildningsprogram på svenska, finska och engelska.

Andra stadiet

Andra stadiets utbildning består av gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Gymnasiet

Gymnasieutbildningen är allmänbildande och ger ingen yrkeskompetens. Gymnasieutbildningen avslutas med studentexamen, som är riksomfattande. Gymnasieutbildningen räcker i allmänhet 3 år.

På svenska kan du studera vid:

 • Vasa gymnasium
 • Vasa övningsskola
 • Vasa svenska aftonläroverk

I Vasa kan du studera på finska:

 • Vaasan lyseon lukio
 • Vaasan lyseon lukio vuxenlinje (fi: aikuislinja)

Utöver dessa, accepteras varje år 32 nya studeranden till den engelskspråkiga IB linjen, International Baccalaureate Diploma Programme vid Vasa övningsskola.

Läs mer om gymnasieutbildningar i Vasa.

Läs mer om gymnasieutbildningen på Studieinfo.fi

Yrkesutbildning

Examina inom yrkesutbildningen är yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. En yrkesinriktad grundexamen ger de grundläggande kunskaperna inom en yrkesbransch.

I Vasa kan man studera vid svenska och engelska studieprogram vid Yrkesakademin. Finska och engelska studieprogram finns vid Vamia.

Läroavtalsutbildning är ett sätt att få en yrkesutbildning.

Läs mera on yrkesutbildning

Läs mera om läröavtalsutbilning

Dubbelexamen

Dubbelexamen (d.v.s. att avlägga flera examina på samma gång) betyder i praktiken att du genom att studera extra samtidigt genomför studier i flera olika utbildningar. Vanligast är dubbelexamen bestående av studentexamen och en yrkesexamen.

Läs mer om dubbelexamen här

Hux-utbildning

Utbildning som handleder för examensutbildning, Hux (fi: TUVA), var tidigare bekant under namnet VALMA. Utbildningen ger dig färdigheter för att söka till en utbildning som leder till examen, exempelvis till gymnasieexamen eller yrkesexamen. För den studerande görs en individuell plan för kunskapsutveckling upp. Utbildningen räcker 38 veckor.

Mer information om Hux-utbildning på Studieinfo sidorna.

Grundläggande utbildning för vuxna

Ifall du inte har slutfört grundskolan och du behöver ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen, kan du söka till grundläggande utbildning.

Vasa stad ordnar grundläggande utbildning för vuxna vid Alma.

Läs mera på Ubildningsstyrelsens sidor.

Högskolor

I Finland består högskolesystemet av universitet och yrkeshögskolor.

Yrkeshögskolorna erbjuder utbildning som är praktiskt inriktad och motsvarar arbetslivets behov. När du tar examen från en yrkeshögskola får du ofta ett yrke (t.ex. ingenjör, sjuksköterska eller hantverkare).

I universiteten ligger tyngdpunkten på vetenskaplig forskning och undervisning baserad på den.

Vasa är en sann studentstad (på engelska) med 6 universitet.

 • Vasa universitet
 • Svenska handelshögskolan, Hanken
 • Åbo Akademi
 • Helsingfors universitet
 • Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK
 • Yrkeshögskolan NOVIA

Till de flesta högskolor söker man i en gemensam ansökan. Den gemensamma ansökan är två gånger per år; vid vårens gemensamma ansökan ansöker du till utbildning med start på hösten och i höstens gemensamma ansökan ansöker du till utbildning med start i januari följande år.

Många universitet har också en separat sökning efter t.ex. de som redan har avslutat studier vid ett öppet universitet.

Läs mer om gemensam ansökan på studieinfo.fi.

Mer information om yrkeshögskolestudier på InfoFinland.fi.

Läs mer om universitetsstudier på InfoFinland.fi.

Övrig utbildning

Integrationsutbildning

Integreringsutbildningen har som mål att främja elevens färdigheter i finska eller svenska språket och utveckla övriga färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samt stöda den studerandes sysselsättning eller övergång till fortsatt utbildning.

När du registrerar dig som arbetssökande vid TE-tjänsterna kommer en inledande kartläggning att göras och därefter en integrationsplan tillsammans med TE tjänstens expert. Oftast innehåller planen rekommendationen om integrationsutbildning och då sätts du i kö för en kursplats.

Läs mer om integreringsutbildningen på jobbmarknaden.fi 

Sysselsättningsutbildning

Syftet med den yrkesinriktade arbetskraftsutbildningen är att avlägga grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en del av en examen. Utbildningen är i första hand tänkt för arbetslösa vuxna eller vuxna som hotas av arbetslöshet.

Läs mer om sysselsättningsutbildning på jobbmarknaden.fi

Studier genom fritt bildningsarbete

Läroinrättningar inom fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler. I de här läroinrättningarna erbjuds studier som ger medborgarfärdigheter och samhällskunskaper, allmänbildande studier samt ökar kunskaper och färdigheter genom studier på fritiden.

I Vasa kan man studera vid:

Erkännande av kvalifikationer

Ifall du avlagt en examen någon annanstans än i Finland behöver du ett beslut om erkännande av Utbildningsstyrelsen eller någon annan myndighet. Du behöver erkännandet om du vill arbeta inom reglerade yrken eller i en uppgift, där det behövs en högskolexamen på en viss nivå.

Examina inom hälsovården:

I Finland är det Valvira som ger tillstånd att verka som yrkesutbildad person inom hälsovården. Valvira är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Om du har avlagt dina studier

Närmare information om anvisningarna för ansökan hittar du på Valvira.fi.

Källor:  Utbildningsstyrelsen -oph.fi, Studieinfo, Valvira, TE tjänster

Reglerade yrken i Finland

Reglerade yrken i Finland

 

Serviceguide för erkännande av examina | Utbildningsstyrelsen

Jämställande av nivån på högskolexamen avlagd utomlands

Jämställande av nivån på högskolexamen avlagd utomlands  | Utbildningsstyrelsen

Erkännande av examina avlagda utomlands

Erkännande av examina avlagda utomlands i Finland | Utbildningsstyrelsen

 

Studieinfo – ansökningsblankett

Ansökningsanvisningar – Valvira